دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

کتاب تحلیل نظری دولت یازدهم به قلم پرویز امینی

کتاب تحلیل نظری دولت یازدهم که اولین بار است با شروع کار یک دولت مبانی نظری آن به صورت نظام یافته در اختیار جامعه قرار می گیرد.  با هدف اینکه مبانی فکری و نظری دولت جدید را در اختیار محیط فکری و سیاسی و اجتماعی قرار دهد نگاشته  تا از طریق فهم مناسبات و تعاملات  دولت در یک شبکه مفهومی حالت منسجم و عمیق تری پیدا کند.

tahklil

نویسنده: پرویز امینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

چاپ اول: بهار 1393

طراح جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان:2000 جلد

قیمت: 3700 تومان

شابک:ISBN 978-964-7867-27-6

مرکز فروش: 66409056 داخلی 107