دسته‌ها
آفتاب توسعه

کمیسیون اقتصاد و مدیریت 

جلدپنجم : کمیسیون اقتصاد و مدیریت 

نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

ویراستاران: مجتبی صحراکارها- خانم فریبا خانعلی

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹6

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان: ۱۰۰۰ دوره

قیمت دوره ۷ جلدی: ۱۴۵۰۰۰ تومان

شابک: isbn:978-964-7867-35-1

شابک دوره:isbn:978-964-7867-33-7

مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷