دسته‌ها
اخبار

جوانعلی آذر: نظریه اعتباریات در زمینه مدیریت فضای اجتماعی کاربرد دارد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسلامی ، جوانعلی آذر، امروز در نشست تبیین نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قم گفت: در ایران به مبانی بیش از حد توجه می کنیم؛ مثلا بحثی در دنیا به عنوان سبک مدیریت دولتی مطرح است ولی هنوز کتابی در زبان لاتین برای طبقه بندی آنها وجود ندارد بلکه یک نشریه ما سه جلد کتاب را به عنوان گونه شناسی تولید کرده است.
وی افزود: تب مبانی نویسی در ایران جدی است البته به این معنی ملتزم نیستیم که مبانی نویسی کار خوبی نیست ولی اندیشمندان اجتماعی ما باید بیشتر به فضای عینیت اجتماعی حرکت کنند.
این پژوهشگر بیان کرد: چالش هایی از جمله چالش قرائت ها در نظریه اعتباریات وجود دارد؛ البته اثر علامه در این زمینه زبان علمی روز نیست و البته این زمینه چاره ای هم نداشت؛ ایشان از ادبیات خاصی در آثار خود اشاره می کند که نظرات شاگردان ایشان را نیز متاثر کرده است.
جوانعلی آذر گفت: سه نظریه اعتباریات شامل نظریه اعتباریات در نجف، نظریه اعتباریات در تبریز و نظریه اعتباریات در قم توسط علامه مطرح می شود که علامه در هر کدام از آنها به یک مساله خاص توجه می کند.
وی یادآورشد: نظریه اعتباریات در تبریز با توجه به بازاندیشی خود رساله های تلفیقی را بیان می کند زیرا ایشان در این دوره تحقیق و تدریس نداشتند و به بازاندیشی خود می پرداختند.
وی افزود: ایشان در برگشت به قم با چالش مارکسیست ها مواجه می شوند و در آنجا سعی می کنند از نظریاتی چون اعتباریات استفاده کنند.
این پژوهشگر بیان کرد: نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی و مدیریت دارای کاربرد است؛ مدیریت یک رشته ای مجمع از رشته های مختلف است؛ کارکرد عامی نیز این نظریه در فضای روش شناسی علوم اجتماعی دارد که ایشان به فضای نظریه پردازی تفسیری نزدیک شده اند و البته مطلب ایشان در حوزه تفسیر محض نیست.
جوانعلی آذر گفت: در مدیریت سه کار انجام می شود که شامل تصحیح مبانی مدیریت، ارایه یک سری مفهوم بنیادی درون مدیریت و ارایه ظرفیت هایی جهت باز اندیشی در این عرصه است.
وی یادآورشد: شهید مطهری در زمینه جامعه شناسی به اصالت جامعه اشاره می کند؛ اگر کسی در این زمینه به دنبال دلالت باشد سوالات متعددی در ذهن او شکل می گیرد؛ اعتبار اجتماعی که از سوی شهید مطهری بیان می شود که اعتبار تعینی است ولی در فضای سازمان می توانیم از هستی شناسی تعیینی بحث کنیم.
وی افزود: اعتباریات یک نظریه مدیریتی نیست ولی اگر کسی خوانش مدیریتی از این بحث داشته باشد می تواند مبانی مدیریتی را در این حوزه به خوبی دریافت کند که مبانی پایه ای مدیریت را منعکس می کند.
این پژوهشگر بیان کرد: اگر مدیریت را به معنی تصمیم گیری بدانیم مباحثی اعتباریاتی چون باید ها و اعتبار حسن مطرح می شود؛ در اینجا این دو در کنار هم شکل می گیرند و به کنش مبدل می شوند؛ در زمانی که دولت مردم را به انصراف از یارانه تشویق می کرد غایتی برای این انصراف مشخص نشده بود و به همین دلیل مشکلات پابرجا نیست.
جوانعلی آذر گفت: اگر مدیریت را به معنی انجام کار تعریف کنیم مدیر را کسی معرفی می کنیم که از بی امکاناتی با کار درست به بهترین شکل ماموریت خود را انجام دهد؛ در این فضا اعتبار لغویت خود را نشان می دهد.
وی یادآورشد: اگر تعریف مدیریت را انجام کار از طریق دیگران بدانیم، بیان می شود در کتاب پست کاپیتالیست بیان می شود که در دوره سنتی مدیریت سرمایه داری جدید است زیرا در دوره سنتی تخصص محور بود و همه کارها را خودش انجام می دهد ولی شما باید تخصص ها را طوری در کنار هم جمع کنید که به محصول مبدل شود.
وی افزود: در گذشته رابطه های مدیر و کارگر، رابطه اجاره ای بود ولی امروز روابط تقسیم شده است و رابطه نیز ریاست و مرئوسی نیست بلکه به تعبیر مرحوم علامه اعتبارات رد خصوص تساوی طرفین دیگر کسی محتاج کسی نیست بلکه تخصص ها باعث می شود روابط تغییر کند هرچه متخصص تر باشد روابط تساوی طرفین شکل می گیرد.
انتهای پیام