دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نقد سند آموزش 2030 از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نویسندگان: جمعی از شرکت کنندگان در نشست
ویراستار: هادی عرب
طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ
چاپ اول: تابستان 1397
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 7500 تومان
شابک: ISBN 978-964-7867-62-7