دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

futhure_book_cover

پژوهشگر:  محمد رحیم عیوضی (به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

ناشر:انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی)

ویراستار: محمد حسن مقیسه

طراحی و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

نوبت و تاریخ چاپ: اول اسفند 1393

شمارگان:1000 نسخه

شابک: ISBN 978-964-7867-10-8

مرکز پخش و فروش: انتشارات آفتاب توسعه 66409056 داخلی 107