دسته‌ها
اخبار

کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی منتشر شد.

olum

علوم انسانی، مطالعه و پژوهش ابعاد گوناگون انسان، تبیین و تفسیر رفتار فردی و نهادهای اجتماعی و چگونگی زیستن اوست و در صدد است همه ساحت های انسانی را بشناسد و معرفی کند. علوم انسانی به مطالعه رفتارها و افعال انسانی می پردازد و فعالیت های فردی و اجتماعی انسان را تبیین و تفسیر می کند. امروزه علوم انسانی به تبعیت از علم مدرن، ماموریت دیگری به نام «تغییر انسان» نیز دارد. این علوم، انسان مطلوب را نیز معرفی می کند و سپس با توصیف انسان تحقق یافته، به دنبال تغییرش، به سوی انسان مطلوب خواهد بود.

نگارنده با پژوهش و تدریس رابطه علم و دین، نظریه های علم دینی و پارادایم های علوم انسانی و سایر مباحث فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، با گروهی از پژوهشگران، تحقیقات تطبیقی میان نظریه های علوم انسانی غربی با مبانی اسلامی انجام داده است تا گام هایی برای تحول علوم انسانی طی شود.

به گزارش روابط عمومی صدرا؛ کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی در قطع وزیری به قلم دکتر عبدالحسین خسروپناه منتشر شد. جلد نخست این کتاب که دارای 648 صفحه مشتمل بر پنج فصل است که شامل:

فصل اول: کلیات علوم انسانی اسلامی

>> گفتار اول: چیستی علوم انسانی

>> گفتار دوم: پیشینه علم دینی

>> گفتار سوم: علل ظهور مسئله علوم دینی

>> گفتار چهارم: جریان شناسی علوم دینی

>> گفتار پنجم: تحول در علوم انسانی اسلامی از دیدگاه امام و رهبری

>> گفتار ششم: مدیریت تحول در علوم انسانی

فصل دوم: نظریه های غرب گرایانه

درآمد

>>گفتار اول: انکار اسلامی شدن علوم در مقام داوری

>>گفتار دوم: غیر علمی بودن علم بومی و نقد پیش فرض های علم دینی

>> گفتار سوم: علمی و تکنولوژیک بودن علوم انسانی

فصل سوم: نظریه های غرب ستیزانه

>>گفتار اول: علوم نقلی انسانی

>>گفتار دوم: علوم انسانی ولایی

>> گفتار سوم: نسبی گرایی در تولید علم دینی

فصل چهارم: نظریه های غرب گریزانه

>> گفتار اول: علم دینی، زاییده جامعه دینی

>>گفتار دوم: نظریه علم دینی اجتهادی عام

>> گفتار سوم: مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)

فصل پنجم: نظریه های غرب گزینانه

درآمد

>> گفتار اول: نظریه اسلامی سازی معرفت

>> گفتار دوم: نظریه تهذیبی ـ تاسیسی

>>گفتار سوم: نظریه علم قدسی

>>گفتار چهارم: نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش

>>گفتار پنجم: نظریه علم دینی حداکثری

>>گفتار ششم: نظریه علم دینی مبنایی ـ ارزشی ـ اجتهادی

>>گفتار هفتم: دانش هماهنگ با جهان بینی

>> گفتار هشتم: نظریه تاسیسی علم دینی

>>گفتار نهم: الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی (نظریه برگزیده)

قیمت پشت جلد این کتاب 18200 تومان میباشد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به دفتر نشر معارف یا پایگاه اینترنتی ketabroom.ir مراجعه نمایید.