دسته‌ها
درباره مرکز

آشنايي با مركز پژوهش هاي علوم انسانی اسلامی

آشنايي با مركز پژوهش هاي علوم انسانی اسلامی
مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی ( صدرا ) در یکم خردادماه سال 1387 و با مجوز رسمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح زیر تاسیس گردید.
اهداف 1. انجام مطالعات تخصصي در حوزه مطالعات ومسائل علوم انساني واجتماعي در انواع و روش هاي گوناگون با انگيزه پاسخ گويي به نيازهاي اساسي وحائز اولويت کشور در چارچوب مباني ارزشي انقلاب اسلامي 2. تلاش در جهت پرورش استعدادهاي انساني در حوزه علوم انساني و اجتماعي  3. تلاش در جهت گسترش زمينه نقد ، نوآوري و نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و اجتماعي مبتني بر جهان بيني اسلامي
وظايف 1. بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه علوم انساني و اجتماعي ، 2. اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اي به منظور تحقق اهداف مركز ، 3. همكاري پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  پژوهشي داخلي ، خارجي و بين المللي به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي در زمينه علوم انساني واجتماعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، 4. ارائه خدمات مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس نتايج فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام شده در مركز ، 5. انتشار مجله ، كتاب علمي ، جزوه آموزشي ، توليد نرم افزار و برنامه هاي رايانه اي متناسب با اهداف مركز طبق ضوابط و مقررات مربوط ، 6. برگزاري همايش هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط ،
سیاست ها

مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي براي پيشبرد صحيح اهداف خود از سياست هاي كلي زير تبعيت مي كند : 1. در نظر گرفتن عالي ترين سطح از استانداردهاي علمي و پژوهشي در انجام كليه وظايف مركز  ( پرهيز از كارهاي سطحي و تشريفاتي ) 2. جذب و بهره مندي از پژوهشگران مستعد و نخبه حوزوي و دانشگاهي در جهت انجام وظايف مركز 3. همکاري وتعامل جدي و مستمر با دانشگاه ها وموسسات پژوهشي برتر کشور در  جهت استفاده از ظرفيت هاي آنها وپرهيز از موازي کاري مضر 4. بهره گيري از تجارب و اندوخته هاي علمي در داخل و خارج و پرهيز از انجام كارهاي تكراري
مخاطبان مركز

مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي مخاطبان خود را به سه گروه عمده زير تقسيم كرده است :‌ 1. مسئولان و كارگزاران عالي رتبه نظام 2. دانشوران و نخبگان علمي اعم از حوزوي و دانشگاهي 3. نخبگان فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كشور
اركان مركز : 1. هيات امناء 2. رئيس مركز 3. شوراي پژوهشي
وظايف و تركيب هيات امناء‌

هيات امناي مركز متشكل از رئيس مركز ، اعضاء هيات موسس و همچنين چند تن از شخصيت هاي برجسته علمي كشور به انتخاب هيات موسس مي باشد و وظايف آن به شرح زير است :‌ 1. تعيين رئيس مركز با رعايت ضوابط و مقررات مربوط 2. تصويب ساختار علمي و تشكيلاتي مركز 3. تعيين سياست ها و خط مشي هاي كلي مركز 4. نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي مركز  در جهت تحقق اهداف مركز 5. تصويب توسعه فعاليت هاي مركز و در صورت نياز ، ارائه آن به شوراي گسترش آموزش عالي براي تصويب 6. تصويب بودجه سالانه و تفصيلي مركز 7. بررسي گزارش عملكرد سالانه مركز  كه از طرف رئيس مركز  ارائه مي شود و اظهار نظر نسبت به آن 8. فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليتهاي مركز 9. كوشش براي جلب كمك هاي مالي و امکانات از اشخاص حقيقي و حقوقي 10. پيشنهاد هر گونه تغيير در مواد اساسنامه مركز  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تصويب
وظايف و تركيب شوراي پژوهشي

شوراي پژوهشي مركب از رئيس مركز ، مدير امور پژوهشي ، مديران گروههاي مطالعاتي و چند تن از صاحب نظران برجسته علمي به انتخاب رئيس مركز مي باشد و وظايف آن به شرح زير است :‌ 1. تعيين خط مشي و برنامه هاي علمي و پژوهشي مركز در چارچوب اساسنامه ، سياست ها و مصوبات «وزارت» و ساير ضوابط و مقررات مربوط 2. تصويب آيين نامه ها و شيوه نامه هاي پژوهشي 3. بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي مركز و نظارت برکيفيت و حُسن اجراي آنها 4. بررسي و نظارت بر پيشرفت طرح هاي پژوهشي طبق برنامه زمانبندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها 5. تعيين داور يا هيأت داوران طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته که از سوي گروه هاي مطالعاتي مركز  معرفي  مي شوند 6. ارزيابي نتايج فعاليت هاي علمي و پژوهشي مركز 7. پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه هاي پژوهشي به هيأت امناء  8. . برنامه ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور برابر ضوابط ومقررات مربوط 9. بررسي و تصويب برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و همايشها و بازديدهاي علمي طبق ضوابط و مقررات مربوط 10. تصويب آيين نامه هاي سفرهاي علمي  بورس هاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي پژوهشگران مركز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط 11. بررسي و تصويب سفرهاي علمي ، بورس هاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران مركز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط 12. تعيين نيازهاي تجهيزاتي ، انتشاراتي ، اطلاعاتي و علمي مركز 13. تصويب آيين نامه هاي تأليف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليت هاي علمي وپژوهشي مركز 14. بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در مركز و اظهار نظر نسبت به آنان 15. انجام ساير اموري که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امناء و رئيس مركز  به شورا محول مي شود
برنامه هاي پژوهشي كوتاه مدت  و بلند مدت

مرکز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي داراي برنامه هاي پژوهشي کوتاه مدت ( يک ساله ) و بلند مدت ( پنج ساله ) است که در آن برنامه ها علاوه بر تبيين راهبردهاي مركز ، مهم ترين محورهاي پژوهشي نيز مشخص شده اند.