دسته‌ها
اخبار

خلاء عمده الگوهای غربی توسعه نداشتن مبانی هستی‌شناسی اسلامی است

مسئول پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي “الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” گفت: خلاء عمده الگوي توسعه و پيشرفتي كه در جهان ارائه و در ايران هم اجرا مي‌شود اين است كه ما از مباني هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي اسلامي شروع نكرده‌ايم لذا اقتضاي كار اين است اگر مي‌خواهيم چنين الگويي را تدوين كنيم از مباني اسلامي شروع كرده ‌و براساس آن الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت را تدوين و پي‌ريزي كنيم.حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی در گفت‌و‌گو با ستاد خبري همايش ملي “‌الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” خاطرنشان كرد: الگوي پيشرفت در حقيقت الگويي را براي حركت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب تدوين، ارائه و پيشنهاد مي‌كند و چون حركت از اين وضعيت مبتني بر بينش‌ها و ارزش‌هاي هر مكتبي است بايد توجه به ارزش‌ها و بينش‌ها در اولويت قرار ‌گيرد.عضو كميته علمي همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت افزود: مباني الگوي توسعه و پيشرفت بايد براساس جهان‌بيني و ارزش‌هاي اسلامي و همچنين براساس شرايطي كه در ايران امروز ما حاكم است تعريف و ارائه شود. اين بدين معناست كه تبيين وضعيت موجود نشان مي‌دهد مباني معرفت شناختي و روشي كه براي تبيين وضعيت موجود در ايران ارائه مي‌دهد با روشي كه‌ اقتصاد غرب و الگوهاي توسعه در دنياي غير اسلام ارائه شده فرق مي‌كند.مسئول پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با اشاره بر اين‌كه وضعيت مطلوب از ديدگاه جهان‌بيني اسلامي به گونه‌اي تعريف مي‌شود كه بسيار متفاوت با وضعيت حاكم بر جهان‌بيني الگوهاي توسعه غربي است، افزود: ما نمي‌توانيم در جامعه‌اي كه مردم و دولتش به بينش‌ها و ارزش‌هاي اسلامي معتقدند الگوي توسعه‌اي كه مبتني بر ارزش‌هاي غير‌اسلامي پياده كنيم و منتظر هم باشيم تا به نتيجه مطلوب برسيم.عضو شوراي علمي همايش ملي”‌الگوي اسلامي ايراني پيشرفت” با تأكيد بر اين‌كه براي تدوين اين الگو بايد در ابتدا از مباني هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي اسلامي شروع كنيم، خاطر‌نشان كرد: در صورت شروع از مباني هستي‌شناسي مي‌توان وضعيت موجود را تحليل و وضعيت مطلوب را ترسيم كرد و بر اساس آن وضعيت مطلوب و با توجه به شرايط زماني و مكاني، الگوي پيشرفت و راهبردهاي حركت از وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را ارائه دهيم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/انتهاي پيام