دسته‌ها
اخبار

تفاوت در جهان بینی وجه تمایز الگوی غربی و اسلامی است

مدیر انتشارات سروش گفت: نوع نگاه به هستی و جهان بینی که در تفکر اسلامی و غربی وجود دارد در واقع شروع و آغاز تمایز دو الگوی غربی و اسلامی است و این خود را در همه اجزا طراحی این الگوها نشان می‌دهد.مهدی فضائلی بیان کرد: هنگامی که درباره پیشرفت و الگوی آن در یک جامعه صحبت می‌کنیم قطعاً منظورمان یک موجود زنده و مجموعه‌ای به نام جامعه است و طبیعتاً وقتی با چنین مجموعه‌ و اجزاي مختلف آن برخورد می‌کنیم، نمی‌توانیم ویژگی‌های ذاتی آن را نادیده بگیریم و الگویی برای آن طراحی کنیم که با اقتضائات ذاتی این سیستم در تضاد بوده و یا با آن هماهنگ نباشد.مدیر عامل انتشارات سروش در ادامه تأکید کرد: چون جامعه ما دارای یک هویت اسلامی و ایرانی است که اين دو مؤلفه در اثر امتزاج با یکدیگر قابل تفکیک نیست و جزء ذات جامعه است، بنابراین هیچ الگویی بدون توجه به این هویت نمی‌تواند مؤثر باشد و جامعه را واقعاً در مسیر پیشرفت قرار دهد، این مسئله نه در خصوص جامعه ما بلکه درباره سایر جوامع نیز مصداق دارد و قطعاً الگویی که برای جامعه ما طراحی می‌شود برای کشور دیگری کاربرد ندارد و ممكن است این الگو با اقتضائات خاص، جامعه ما را در مسیر پیشرفت قرار دهد اما برای کشور دیگری این اتفاق نیفتد كه این مسئله می‌تواند معکوس نیز باشد. فضائلی گفت: این بدان معنا نیست که ما نباید از تجربیات دیگران در زمینه پيشرفت استفاده کنیم بلكه باید ضمن مطالعه الگوهای دیگر و نقاط ضعف و قوت و پیامدهایی که بر اثر اجرا در جوامع دیگر داشته و نیز استفاده از تجربه آن‌ها در پیاده‌سازی این الگوها برای آن‌چه که در واقع رسیدن به یک الگوی متناسب با اقتضائات در کشور ما مؤثر است در این طراحی‌ در نظر داشته باشیم که هویت جامعه ما دو شاخصه مهم ایرانی و اسلامی دارد.دبیر کل سابق انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تصریح کرد: در بخش‌های قابل توجهی از کشور به نظر می‌رسد که به دلیل عدم تناسب الگو‌‌های اجرایی در نمونه‌برداری از الگوهای غربی به جایی نرسیدیم هر چند‌‌ تلاش شده ‌این الگوها‌ ایرانی و اسلامی شود ولی موفق نشدیم زیرا چارچوب آن‌ها غیر‌ایرانی و اسلامی است.فضائلی عنوان کرد: یکی دیگر از حوزه‌هایی که سبب تمایز دو الگوی غربی و اسلامی است موضوع نگاه به انسان است که این الگوها نتیجه‌اش باید این باشد که انسان و جامعه‌ای که متشکل از این انسان‌هاست را در مسیر پیشرفت درست و متناسب قرار دهد در نتیجه نوع نگاه جهان‌بینی غربی با اسلامی بسیار متفاوت است و هدفی که برای انسان‌ در نظر گرفته شده و نيز روش رسیدن به این هدف نیز متفاوت است. ‌مدیر انتشارات سروش تأکید کرد: برای طراحی چنین الگویی بايد باور به نيازمندي به آن ايجاد شود و تا زمانی که این باور ایجاد نشود، انجام آن ممكن نخواهد بود و تا زماني كه نگاهمان فقط معطوف به الگوهای غیر‌اسلامی و غيرایرانی است این مسئله محقق نمی‌شود و دستيابي به آن کار ساده‌ای نیست زیرا در این طراحی درصدد ايجاد مقدمه احیای تمدن اسلامی و بازسازی آن هستیم كه کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است و ممکن است عظمت این کار براي عده‌ای که به آن باور دارند ولی در توانایی و توانمندی‌‌ها دچار تردید هستند مسئله ايجاد كند، بنابراین قطعاً باید مؤلفه‌های فرهنگ اسلامی و ایرانی شناخته شوند زيرا برای زیرساخت طراحی این مدل‌هاي پيشرفت مورد نیاز هستند. /انتهاي پيام