دسته‌ها
اخبار

انتشار فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی در سال 1388

مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي با هدف گسترش زمينه نظريه پردازي و نقد در حوزه مطالعات فرهنگي و اجتماعي و همچنين كمك به حل مسائل علمي كشور در عرصه هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي ، در سال آينده نشريه اي علمي- پژوهشي با عنوان فصلنامه پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي را منتشر خواهد كرد. سردبيري اين نشريه را دكتر محمد رحيم عيوضي دانشيار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) بر عهده خواهند داشت.