دسته‌ها
اخبار

رگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی نهاد خانواده معاصر در مرکز پژوهش های فرهنگی واجتماعی

ششمين کرسی از سلسله کرسی های آسيب شناسي فرهنگي جامعه كنوني ايران با عنوان “آسیب شناسی نهاد خانواده در ايران معاصر ” در تاريخ شنبه 2/3/1388 با سخنرانی آقای دکتر محمد امین قانعی راد و با حضور جمعي از صاحب نظران حوزه جامعه شناسی خانواده (دکتر شهلا اعزازی،دکتر شیرین احمد نیا، دکتر محمود شهابی و دکتر محمد سعید ذکایی) در محل مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي برگزار گرديد. در اين نشست آقاي دكتر محمد امين قانعي راد به بررسي انتقادي شيوه هاي “تشخيص مسائل و آسيب هاي خانواده” در چهار رویکرد مبتنی بر نظریه نوسازی، دیدگاه مارکسیستی،دیدگاه فمینیستی، و رویکرد اسلامی سازی پرداخت و سپس دیدگاه انتقادی خود را با نقد رویکرد حقوقی و قضایی به خانواده مطرح کرد.

به زعم سخنران شناخت ، بررسي و نقد شيوه هاي متداول در برخورد با مسأله خانواده اين امکان را فراهم مي سازد که با آگاهي و دانش گسترده تر از علل واقعي و مؤثر بر اين پديده و به صورت بنيادي تر بتوان در جهت رفع مشکلات موجود در مسير تداوم و پايداري نهاد خانواده حرکت کرد. به اين دليل در اين مطالعه سياست هاي و برنامه هاي بخش عمومي براي مديريت اقتصادي و فرهنگي خانواده مورد بررسي انتقادي قرار گرفته است. در اين ميان برخي از اسناد قانوني و سياست هاي موجود همچون اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياست هاي تحکيم و تعالي آن (مصوبه مورخ هفتم تيرماه 1384 شورايعالي انقلاب فرهنگي)، قانون تسهيل ازدواج(مصوبه 27 آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي)، لايحه حمايت از خانواده ، و نيز برخي از برنامه ها و فعاليت هاهمچون ازدواج هاي دانشجويي، جشنواره هاي ازدواج گروهي، نهاد سازي براي ازدواج همچون “تشکيل مراكز همسر يابي ” بررسي شده اند.

به طور کلی از نظر سخنران سياست ها و برنامه هاي بخش عمومي در باره خانواده داراي نقاط ضعف زير می باشد. ضعف كارآيي و اثربخشي ؛ناتواني قوانين موجود براي رفع مشکلات کاهش ازدواج و افزايش طلاق؛ ضعف سياست‌هاي پيشگيرانه؛ ناكارآيي رويه‌هاي قانوني در حل اختلافات زناشويي و خانوادگي؛ عدم پيوند بين نهادهاي عمومي با توانمندي هاي مردمي ؛رواج نگرش دولت‌گرايي و تأكيد يكسويه بر نقش دولت در حل مسائل خانواده؛ عدم توجه به سياستگذاري و برنامه‌ريزي خانواده محور؛ تعارض برخي از سياست ها و برنامه‌هاي بخش عمومي با حفظ جايگاه خانواده؛واگذاري كاركردهاي حمايتي نهاد خانواده به دولت؛گرايش‌هاي ديوانسالارانه براي دولتي کردن مقوله ازدواج و خانواده و در نتيجه تضيف نهاد خانواده بر اثر عملکردهاي دولتي؛ غلبة رويكردهاي سطحي، غيرعلمي و ايدئولوژيک در بين بخشي از مديران و كارشناسان درخصوص مسائل خانواده و ازدواج؛ عدم توجه لازم به جلب مشاركت جامعه و نهادهاي مدني و بخش خصوصي در کاهش مسائل خانواده؛ضعف رويکرد اجتماع محور در برخورد با مسائل خانواده و ازدواج؛ فقدان سياستها ، خط‌ مشي ها و قوانين موثر براي دخالت در حوزة اجتماعي بدون تداخل با سازوکارهاي اساسي جامعه؛عدم کاربرد ظرفيت هاي مشاركت‌هاي داوطلبانه و سازمانهاي غيردولتي در زمينة مسايل خانواده.
سرانجام يکي ديگر از اهداف مطالعه حاضر ارائه “رويکرد راهبردي جايگزين” براي تامين پايداري خانواده در عرصه هاي بازتوليد فرهنگي،همبستگي خانواده و کارکرد جامعه پذيري خانواده مي باشد. اين راهبرد مقولاتي چون گسترش ازدواج هاي پايدار؛ توجه به سياست گذاري هاي اجتماع محور؛ ايجاد توازن بين نقش هاي اجتماعات محلي ، جامعه مدني و دولت در تقويت نهاد خانواده ؛ کاربرد متاملانه فرايندهاي فرهنگي در حمايت از خانواده، گسترش ازدواج و کاهش طلاق؛ افزايش توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوانان؛تقويت سرمايه اجتماعي خانواده‌ها؛ اتکاء بر مسئوليت‌ پذيري فرهنگي خانواده‌ها در امور مربوط به ازدواج جوانان ؛تقويت نقش و كاركرد نهادهاي سنتي در فرايندهاي همسريابي،همسر گزيني و ازدواج جوانان؛ارتقائ کيفيت زندگي خانوادگي ؛افزايش جاذبه هاي فرهنگي ازدواج ؛ حفظ تنوع ميراث فرهنگي و قومي مرتبط با ازدواج؛عدم تداخل مديريت دولتي با بنيان هاي فرهنگي و اجتماعي ازدواج؛افزايش ميزان کيفيت زندگي خانوادگي را مورد توجه قرار مي دهد.